ขอให้ชายไทยซึ่งเกิด พ.ศ. ๒๕๔๐ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่เป็นภูมิลำเนา ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง,บิดามารดา และ สูติบัตร(ถ้ามี) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ไปแสดงตน จะมีความผิดตามกฎหมาย สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสัสดีทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.๐๒๒๒๓๓๒๕๙

พ.อ.ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์
ผอ.กสด.นรด.

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมือ วันศุกร์ที่ ๓ ต.ค. ๕๗

ทำเนียบกำลังพล

+ แผนกกำลังพล
+ แผนกสัสดี
+ แผนกควบคุมและสถิติ
+ แผนกตรวจและประเมินผล
+ นายทหารการสัสดี
+ ธุรการกองฯ

> วิชาการสัสดี
> ทำเนียบคนเก่ง
> หลักเกณฑ์การปรับย้าย
> แผนบทเรียน
> เบอร์โทรสัสดีจังหวัด
> เว็บไซต์ สัสดีจังหวัด
> คลิปขั้นตอนการตรวจเลือก
>
คลิป ประชาสัมพันธ์
การตรวจเลือกฯ

สัสดีชวนรู้

+ การผ่อนผัน
+ การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหาร
+
การยกเว้น
+ สิทธิลดวันรับราชการทหาร
+ การลงบัญชีทหารกองเกิน และการรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
+ ขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
+ ข้อห่วงใยเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร
+ หารือแนวทางปฏิบัติกรณีนักศึกษาซึ่งได้รับการผ่อนผันไม่ต้องมารายงานตัวในวันตรวจเลือกฯ
- - กห ๐๔๖๒/๔๑๘ ลง ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๐
- - กห ๐๔๖๒.๑๑/๑๖๐ ลง ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๐
+ หารือแนวทางการปรับย้ายนายทหารชำนาญงาน (นชง.) สายงานสัสดี
+ ขอหารือการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
+ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
ประชาสัมพันธ์

+ หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน
+ เว็บไซต์สำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
+ ระเบียบ และตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบทหารผู้จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี
+ การกำหนดคนเป็นจำพวกตามผลการตรวจร่างกาย (โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร)
+ สาร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
+ ทบ.อนุมัติแก้ไข คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๙/๒๕๑๗ และ คำสั่ง ทบ.ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘
+ ด้วย หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร มีความประสงค์ จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ ที่ปลดประจำการใน เดือน เม.ย.57 และบุคคลพลเรือนชาย / หญิง บรรจุเข้าเป็น พลอาสาสมัคร และพลอาสาสมัครหญิง
+ การ บรรจุทดแทน นายสิบสายงานสัสดี (การปฏิบัติ) (คำสั่งบรรจุ)
(หนังสือส่งตัว จว.ก.ท., ฉ.ช., ช.ม., ก.ส., น.ม., น.ว., ร.บ. และ จว.ล.ป.)
+ เรื่องแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ๗๖๗/๕๖ ลง ๒ ก.ค. ๕๖, คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ๑๒๓๗/๕๖ ลง ๒๙ ต.ค. ๕๖ และ คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ๔๗๒/๕๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๕๗ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งยศทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

ข่าวสัสดี
   
   
 
ผู้เข้าชมเว็บเพจ ฟรี Counter  คน
กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2223-3259, โทรทหาร 91980