ชายที่มีสัญชาติไทย มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในวัน เวลา ปฏิบัติราชการ มีดังนี้ 1. คนเกิด พ.ศ. 2542 และบุคคลที่ยังไม่เคยลงบัญชีทหารกองเกิน ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาของ บิดา, มารดา หรือ ผู้ปกครอง โดยนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สัสดี ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตนเอง), 2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง, บิดา, มารดา หรือ ผู้ปกครอง), 3. สูติบัตร (ถ้ามี) ถ้าหากไม่ไปลงบัญชีทหารภายในกำหนด มีความผิดตามกฎหมาย 2. คนเกิด พ.ศ. 2539 ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก เข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ณ หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตน โดยนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สัสดี ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตนเอง), 2. ใบสำคัญ (แบบ สด.9), 3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่จะให้ผู้ปกครองไปรับแทน) ถ้าหากไม่ไปรับหมายเรียกฯ ภายในกำหนด มีความผิดตามกฎหมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอำเภอ ทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 0 2223 3259 ทุกวัน เวลาราชการ หรือที่ www.sussadee.com , Facebook กองการสัสดี
 

พันเอก ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองการสัสดี

 
 
สัสดีชวนรู้

+ การผ่อนผัน
+ การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหาร
+ การยกเว้น
+ สิทธิลดวันรับราชการทหาร
+ การลงบัญชีทหารกองเกิน และการรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
+ ขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
+ ข้อห่วงใยเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร
+ หารือแนวทางปฏิบัติกรณีนักศึกษาซึ่งได้รับการผ่อนผันไม่ต้องมารายงานตัวในวันตรวจเลือกฯ
- - กห ๐๔๖๒/๔๑๘ ลง ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๐
- - กห ๐๔๖๒.๑๑/๑๖๐ ลง ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๐
+ ขอหารือการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
+ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
+ การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และปลดเป็นทหารกองหนุน
+ โครงการเผบแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายรับราชการทหาร และกิจกรรมสัสดีต่อประชาชน (ตัวอย่าง power point)
+ แผ่นพับนโยบาย ผบ.นรด.
+ แผ่นพับคำแนะนำการติดต่อราชการ สำนักงานสัสดีกรุงเทพฯ/จังหวัด หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ
(ดาวน์โหลด)
+ โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐)
+ พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

+ การแก้ไขคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสายงานสัสดี


 
ประชาสัมพันธ์

+ หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน
+ ระเบียบ และตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบทหารผู้จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี
+ การกำหนดคนเป็นจำพวกตามผลการตรวจร่างกาย (โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร)
+ ทบ.อนุมัติแก้ไข คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๙/๒๕๑๗ และ คำสั่ง ทบ.ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘
+ เรื่องแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ๗๖๗/๕๖ ลง ๒ ก.ค. ๕๖, คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ๑๒๓๗/๕๖ ลง ๒๙ ต.ค. ๕๖ และ คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ๔๗๒/๕๗ ลง ๒๕ เม.ย. ๕๗ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งยศทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
+ แจ้งนโยบายการพัฒนาพลทหารกองประจำการ
+ คำสั่งกองทัพบก เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๙/๒๕๑๗ ลง ๒๔ ม.ค. ๑๗ (คำสั่งกองทัพบกที่ ๑๑๒/๒๕๕๘, ๑๑๓/๒๕๕๘)
+ ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกายทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
+ ตัวอย่างหนังสือขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารรูปแบบใหม่ของ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก
+ การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี ๕๙
+ ประกาศกองทัพบก เรื่อง การชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๙

+ ความคืบหน้า ๑๔ โครงการ/แผนงาน
+ การรับสมัครสมาชิกวารสารสัสดี ประจำปี ๒๕๕๙
+ แจ้งเพื่อทราบ : ปัจจุบัน นรด. ได้เรียกบุคคลสำรองที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี ๕๙ บรรจุเข้ารับราชการแล้ว
ข่าวสัสดี
   
กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2223-3259, โทรทหาร 91980