ชายที่มีสัญชาติไทย มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในวัน เวลา ปฏิบัติราชการ มีดังนี้ 1. คนเกิด พ.ศ. 2542 และบุคคลที่ยังไม่เคยลงบัญชีทหารกองเกิน ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาของ บิดา, มารดา หรือ ผู้ปกครอง โดยนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สัสดี ดังนี้ 1.1 บัตรประจำตัวประชาชน (ตนเอง), 1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง, บิดา, มารดา หรือ ผู้ปกครอง), 1.3 สูติบัตร (ถ้ามี) ถ้าหากไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกินภายในกำหนด มีความผิดตามกฎหมาย 2. คนเกิด พ.ศ. 2539 ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ณ หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตน โดยนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สัสดี ดังนี้ 2.1 บัตรประจำตัวประชาชน (ตนเอง), 2.2 ใบสำคัญ (แบบ สด.9), 2.3 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่จะให้ผู้ปกครองไปรับแทน) ถ้าหากไม่ไปรับหมายเรียกฯ ภายในกำหนดมีความผิดตามกฎหมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอำเภอ ทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 0 2223 3259 ทุกวัน เวลาราชการ หรือที่ www.sussadee.com , Facebook กองการสัสดี
 

พันเอกสมพล ปะละไทย
ผู้อำนวยการกองการสัสดี
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 
 
สัสดีชวนรู้

+ การผ่อนผัน
+ การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
+ การยกเว้น
+ สิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจำการ
+ การลงบัญชีทหารกองเกิน และการรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
+ ขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
+ ข้อห่วงใยเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร
+ หารือแนวทางปฏิบัติกรณีนักศึกษาซึ่งได้รับการผ่อนผันไม่ต้องมารายงานตัวในวันตรวจเลือกฯ
- - กห 0462/418 ลง 25 ม.ค. 2550
- - กห 0462.11/160 ลง 25 ม.ค. 2550
+ ขอหารือการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
+ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
+ การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และปลดเป็นทหารกองหนุน
+ โครงการเผบแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายรับราชการทหาร และกิจกรรมสัสดีต่อประชาชน (ตัวอย่าง Power Point)
+ แผ่นพับนโยบาย ผบ.นรด.
+ แผ่นพับคำแนะนำการติดต่อราชการ สำนักงานสัสดีกรุงเทพฯ/จังหวัด หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ
(Download)
+ โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540)
+ พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

+ การแก้ไขคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสายงานสัสดี


 
ประชาสัมพันธ์

+ วัน เวลา และสถานที่ทำการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560
    - กองทัพภาคที่ 1
    - กองทัพภาคที่ 2
    - กองทัพภาคที่ 3
    - กองทัพภาคที่ 4
+ กองการสัสดี เปิดให้เช่าบูชาวัตถุมงคล "พระสมเด็จสุรัสวดี รุ่น 500 ปี กรมสัสดี"
+ การสมัครสมาชิกวารสารสัสดี
+ หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน
+ การกำหนดคนเป็นจำพวกตามผลการตรวจร่างกาย (โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร)
+ ทบ.อนุมัติแก้ไข คำสั่ง ทบ.ที่ 29/2517 และ คำสั่ง ทบ.ที่ 1173/2528
+ เรื่องแก้คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) 767/56 ลง 2 ก.ค. 56, คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) 1237/56 ลง 29 ต.ค. 56 และ คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) 472/57 ลง 25 เม.ย. 57 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งยศทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
+ แจ้งนโยบายการพัฒนาพลทหารกองประจำการ
+ คำสั่งกองทัพบก เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพบก ที่ 29/2517 ลง 24 ม.ค. 17 (คำสั่งกองทัพบกที่ 112/2558, 113/2558)
+ ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกายทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
+ ตัวอย่างหนังสือขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารรูปแบบใหม่ของ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก
+ การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 59
+ ประกาศกองทัพบก เรื่อง การชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2559

+ ความคืบหน้า 14 โครงการ/แผนงาน
+ ระเบียบ และตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบทหารผู้จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี
+ เอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการทหาร เป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดีข่าวสัสดี
   
กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2223-3259, โทรทหาร 91980